Algemene voorwaarden

Trendsetters in Business wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Trendsetters in Business, betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Trendsetters in Business.

2.0 Offerte en overeenkomst
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Trendsetters in Business.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Trendsetters in Business komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren per aangetekende brief. Tenzij met Trendsetters in Business schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50%
van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever
verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Trendsetters in Business
4.1 Trendsetters in Business heeft in geval van een training met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een training te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Trendsetters in Business betaalde bedrag binnen 14 dagen.
4.2 Trendsetters in Business gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie
5.1 De opdrachtgever zal Trendsetters in Business steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Trendsetters in Business noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Trendsetters in Business apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Trendsetters in Business aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen
6.1 Hoewel Trendsetters in Business een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Trendsetters in Business tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
6.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6.3 Wanneer Trendsetters in Business instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Trendsetters in Business steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Trendsetters in Business behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Trendsetters in Business gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs
8.1 De prijzen van Trendsetters in Business zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Trendsetters in Business toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Trendsetters in Business anders is aangegeven, dient betaling van de door Trendsetters in Business verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
9.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Trendsetters in Business gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Trendsetters in Business vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Trendsetters in Business verschuldigd een
bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door Trendsetters in Business uitgegeven brochures en het project- en trainingmateriaal berust bij Trendsetters in Business, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trendsetters in Business zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.0 Beeldmateriaal
11.1 Tijdens trainingen kunnen er foto’s worden gemaakt door een professionele fotograaf. Trendsetters in Business behoudt zich het recht voor om de gemaakte beelden te gebruiken als promotiemateriaal en te publiceren op haar website en social media kanalen. Eveneens is het mogelijk dat er beeldmateriaal wordt geschoten voor promotiefilms. Trendsetters in Business behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal dat tijdens trainingen is geschoten te gebruiken in promotiefilms en dit te publiceren op haar website en social media kanalen.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Trendsetters in Business is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Trendsetters in Business is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Trendsetters in Business is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Trendsetters in Business en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Trendsetters in Business training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Trendsetters in Business (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Geschillen
13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Trendsetters in Business.

14.0 Bedenktijd
14.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

15.0 Klachtenregeling
15.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van deze derde is dan bindend.